Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Nội dung lấy ý kiến: Nội dung sẽ được thông báo sau trên website công ty và thư mời cổ đông dự  họp theo danh sách VSD cung cấp.

b. Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:
- Tỷ lệ thực hiện: 20% (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là 11 x 20% = 2,2 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 2 cổ phiếu và 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu bằng cổ phiếu (Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán) tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.