Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30 tháng 04 năm 2016.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (Khu đô thị cao cấp Sao Mai, khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, Thành Phố Long Xuyên, An Giang.

- Nội dung họp:

+     Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
+     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
+     Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015.
+     Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2016 và sửa đổi Điều lệ.
+     Các vấn đề khác thuốc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.