Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: 53 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát; Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và các Tờ trình liên quan.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.