Công ty Cổ phần Đông Á (DAP - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/04/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến tổ chức ngày 23/04/2016.
- Địa điểm thực hiện: Phòng hội nghị Công ty Cổ phần Đông Á, đường Nguyễn Xiển, tổ 23, Phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, Khánh Hòa.
 - Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016.
+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2015.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.