Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu

1, Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2014 mà cổ đông hiện hữu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền mà Công ty bỏ ra để mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

- Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 126 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, số cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông A là (126*1)/10 = 12,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 12 cổ phiếu và 6.000 đồng tiền mặt cho 0,6 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, địa điểm: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

2, Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Mã quyền mua: MIRDAG152

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRDAG1523

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 17/07/2015; ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 18/08/2015)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 19.000.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi thực hiện quyền, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 126 cổ phiếu, khi đó cổ đông sẽ được mua số cổ phiếu như sau: (126*1)/1 = 126 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 17/07/2015 đến ngày 28/07/2015.

+ Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 17/07/2015 đến ngày 13/08/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, địa điểm: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa của Công ty.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.