Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/1/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2017

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Nội dung cụ thể:

1. Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

-  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
-  Thời gian thực hiện: 24/02/2017
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng giao dịch của Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/02/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

 -  Tỷ lệ thực hiện: 5% (Người sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
-  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền mà Công ty bỏ ra để mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu lẻ thập phân.
+ Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 126 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, số cổ phiếu được nhận cho cổ đông A là (126x1)/20=6,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế nhận 6 cổ phiếu và 3.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,3 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại văn phòng giao dịch của Công ty vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.