Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Golden Palace, số 04-06 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

1.     Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2015, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2011-2015) và kế hoạch SXKD năm 2016, phương hướng SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020).
2.     Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
3.     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015).
4.     Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty D2D.
5.     Chi trả cổ tức năm 2015 và Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015.
6.     Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
7.     Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016.
8.     Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
9.     Mức thù lao, tiền lương và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
10.      Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020).
11.      Các nội dung khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.