Công ty cổ phần Than Miền Trung - VINACOMIN (CZC- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng công tác quản lý của Công ty;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và của Giám đốc Công ty;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư  năm 2016;
+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành và chia cổ phiếu thưởng và sửa đổi Điều lệ
+ Và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Thời gian thanh toán: 11/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin, địa chỉ 775 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 11/04/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.