Công ty cổ phần Than Miền Trung – VINACOMIN (CZC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:  1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua việc TKV đồng ý chủ trương tiếp tục công nhận Công ty cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin là công ty con của TKV;

+ Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin;

+ Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc TKV thay người đại diện phần vốn đồng thời tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử chức ủy viên Hội đồng quản trị.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.