Công ty cổ phần xe khách Hà Nội (CXH- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/04/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
- Địa điểm thực hiện: Gác 2 bến xe Gia Lâm  – Gia Thụy – Long Biên – Hà Nội
- Nội dung họp:                
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015;
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền  Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.