Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội  đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 21/05/2016
-  Địa điểm thực hiện: Phòng họp trụ  sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8, tầng 15 tòa nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi – C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
-     Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết các vấn đề                 
+ Báo cáo của Ban điều hành Công ty;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty (phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014)
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của  ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.