Công ty cổ phần Vinam (CVN- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện:  Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty để thay thế các thành viên có đơn từ nhiệm;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014;
+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.