Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 02/02/2016

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
+ Thông qua vấn đề sửa Điều lệ Tổng Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.