Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (CTN- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2106

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về  công tác giám sát năm 2015 và đánh giá một số  chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2015 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;’
+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.