Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (CTG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015;
+ Báo cáo về kết quả kinh doanh của Vietinbank và đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietinbank.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.