- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 02/04/2016 (Thứ Bảy)

- Địa điểm thực hiện:  Nhà hàng Tasaclub số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2016 và các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.