Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Trong đó: chi trả cổ tức năm 2014 là 4%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2015 là 1%/cổ phiếu).

- Thời gian thực hiện: 14/10/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Gia Lai CTC, số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai bắt đầu từ ngày 14/10/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.