Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 29/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp:
      Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
·     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
·     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
·     Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
·     Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với các quy định hiện hành.
·     Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.
·     Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty.
·     Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016.
·     Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.