Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam (CSM - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2015;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, Kế hoạch 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, Kế hoạch 2016;
+ Các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.