Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam (CSM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2015

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và bằng cổ phiếu

1/ Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ  phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2/Chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được công ty trả bằng tiền mặt với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận thêm 10,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông A sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới và 5.000 đồng tiền thanh toán cổ phiếu lẻ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.