Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  09/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường tầng 11 - Tòa nhà COTANA GROUP - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.