Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Pullmam Vũng tàu, 15 Thi Sách, P Thắng Tam, Tp Vũng Tàu.

- Nội dung họp:

+     Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+     Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+     Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
+     Thông qua báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+     Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và TGĐ năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+     Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+     Sửa đổi Điều lệ.
+     Và các vấn đề khác có liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.