Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (CNC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 10/03/2016

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Các phương án dự kiến năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.