Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CMV – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:  Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp:

* Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình quản lý kinh doanh năm 2014.

* Kế hoạch kinh doanh năm 2015.

* Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, Báo cáo Ban Kiểm soát.

* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát.

* Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015, Tờ trình xin ý kiến bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.

* Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

* Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.