Công ty cổ phần Công Nghệ Mạng và Truyền Thông (CMT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.