Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:  10/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/05/2016

- Lý do và mục đích: Chốt danh sách tổ  chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Tầng 11 tòa nhà  Agribank, 135 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà  Nội
- Nội dung đại hội:              
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toám;
+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán;
+ Các công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.