Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/07/2015 (thời gian chính xác Công ty sẽ thông báo đến các cổ đông bằng thư mời họp Đại hội đồng cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2014;

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và  kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2014 và các chỉ tiêu năm 2015;

+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ  sung thành viên Ban kiểm soát;

+ Bổ sung ngành nghề ĐKKD (nghiên cứu công nghệ);

+ Sửa đổi Điều lệ công ty;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Thù lao cho Hội đồng quản trị và  Ban kiểm soát;

+ Các nội dung khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.