Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CLG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2015

- Lý do và mục đích: Tổ  chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông sau

- Nội dung họp:

+  Chủ tịch Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội chiến lược phát triển Công ty;

+  Hội đồng quản trị báo cáo kết  quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, định hướng chiến lược đến năm 2020;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;

+  Báo cáo Danh mục các Dự án  đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand);

+ Báo cáo việc thực hiện Hợp đồng tổng thầu thi công Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - Giai đoạn 2;

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ năm 2015;

+  Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ  thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2010 – 2015 và bầu lại 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị để thành lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec;

+  Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2010 – 2015 và bầu lại 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát để thành lập Ban kiểm soát Nhiệm kỳ  2015 – 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.