Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;a
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch 2016;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, dự kiến năm 2016;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
+ Sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Một số nội dung khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.