Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung (CJC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

-  lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2014;

+ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;

+ Lựa chọn kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Bổ sung, sửa đổi Điều lệ;

+ Bầu lại thành viên Ban kiểm soát;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

+ Phương hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngắn, dài hạn và một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.