Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung (CJC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp:

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội  đồng quản trị;
+ Sơ kết tình hình hoạt động của Công ty đến ngày Đại hội.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.