CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM (CII – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2015

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Trả cổ tức bằng tiền mặt

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp : Thông báo sau

(Tài liệu họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông ít nhất 15 ngày trước ngày tổ chức Đại hội)

b. Trả cổ tức bằng tiền mặt (trong đó: cổ tức còn lại năm 2014:  2%, tạm ứng cổ tức năm 2015 : 8%)

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CII : 50 Tôn Thất Đạm, Quận I, TP. HCM kể từ ngày 25/09/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.