CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM (CII - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/9/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2016

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
* Gia hạn thời gian mua cổ phiếu quỹ để CII mua đủ 50 triệu cổ phiếu quỹ  theo Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông CII ngày 20/10/2015.
* Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Qũy đầu tư Hàn Quốc.
* Một số nội dung khác (nếu có).
* Tài liệu họp: sẽ được gửi đến Quý cổ đông ít nhất 15 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.