Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng (CID- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 03/04/2016 đến 30/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 2 Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng, cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo kiểm toán năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.