Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 (CI5 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Nội dung cụ thể:

a. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 17:08 (Người sở hữu 17 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu/chứng chỉ quỹ lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua lại sẽ là 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 17:8, cổ đông A được nhận 110*8/17 = 51,76 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 51 cổ phần mới và số tiền Công ty mua lại phần lẻ phát sinh của cổ đông A là: 10.000*0,76 = 7.600 đồng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục cổ phiếu thưởng tại Văn phòng CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 – 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRCI5151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua:VNMIRCI51519

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 26/11/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 28/12/2015)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 200.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 17:02 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 17 quyền được mua 02 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua (nếu có) sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này cho cổ đông hiện hữu.

- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 110 cổ phần sẽ được mua thêm 12 cổ phần phát hành thêm (110*2/17= 12,94 CP). Cổ đông được mua thêm 12 cổ phần; 0,94 cổ phần lẻ sẽ được ủy quyền cho HĐQT chào bán cho đối tượng khác.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 26/11/2015 đến ngày 21/12/2015

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 26/11/2015 đến ngày 23/12/2015

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 – 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.