Công ty cổ phần Thuỷ Điện Miền Trung (CHP- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo Thư mời họp sau

- Nội dung lấy ý kiến: Theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.