Công ty cổ phần Cẩm Hà (CHC- Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trong khoảng thời gian từ ngày 25/03/2016 đến ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường cơ sở II – Lô 3, KCN Điện Nam, Điện Ngọc

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2015;
+ Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.