Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/10/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 10/2015 (thời gian cụ thể sẽ thông báo tới các cổ đông trong Giấy mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo tới các cổ đông trong Giấy mời họp)

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung chính:

+ Báo cáo thay đổi cơ cấu cổ đông lớn

+ Sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

+ Thông qua phương án chào bán chứng khoán ra công chúng

+ Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu CEC trên sàn HNX

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.