Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 16, Tòa nhà Hapro, 11b Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch lợi nhuận năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giữa 2 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất năm 2016;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.