Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị (CDO – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2015

- Lý do và mục đích:                   Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:                 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 5/2015 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)

- Nội dung họp:

    + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

    + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát;

    + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

    + Thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;

    + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

    + Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty;

    + Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

    + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu;

    + Một số nội dung khác.

(Thời gian, nội dung và địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty).

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.