Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị (CDO - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến tháng 3/2016

- Địa điểm thực hiện:  tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)

- Nội dung lấy ý kiến:

     + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016;
     + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
     + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
     + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
     + Thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
    + Thông qua bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty;
    + Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
    + Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và thay đổi phương án sử dụng vốn;
    + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, 2015;
    + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty;
    + Một số nội dung khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.