Công ty cổ phần Chương Dương (CDC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thứ 2, ngày 25/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Royal Hotel Saigon – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, chia cổ tức 2015; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2016;
+ Phương án lựa chọn đơn vị  kiểm toán BCTC năm 2016;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty;
+ Các vấn đề liên quan khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.