Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 30/05/2015

- Địa điểm thực hiện: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015;

+ Và các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.