Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 26/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh (Đường D3 – KCN Tây Bắc Củ Chi).

- Nội dung lấy ý kiến: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015; Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015; Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ; Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của HĐQT và quỹ xã hội năm 2015; Tờ trình trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị năm 2016; Tờ trình phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty và các vấn đề khác.

b. Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt


- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: 08/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi tại Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh (Đường D3- KCN Tây Bắc Củ Chi) từ ngày 08/04/2016 (trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu). Cổ đông mang theo chứng minh nhân dân khi đến nhận cổ tức. Trường hợp ủy quyền nhận thay phải có Giấy ủy quyền kèm theo.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.