Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (CAT – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến vào ngày 26/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, số 8 Cao Thắng, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Và thảo luận thông qua một số vấn đề quan trọng khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.