CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (C92 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/92015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức năm 2014 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thực hiện: 15/10/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 bắt đầu từ ngày 15/10/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.