Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 24/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hải Âu, số 489, An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nội dung họp:

+  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016;
+  Thông qua phương án phân chia lợi nhuận;
+  Điều chỉnh Điều lệ Công ty;
+  Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
+  Thông qua kế hoạch chi trả  thù lao cho HĐQT và BKS;
+  Các nội dung khác thuộc phạm vi ĐHCĐ  theo luật định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.