Công ty cổ phầm Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án phân chia cổ tức năm 2016;
+ Và các vấn đề khác.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.