Công ty cổ phầm Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015

- Lý do và mục đích:  Tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:                  1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:         Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:         Tại hội trường Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải  Phòng

- Nội dung họp:

    + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

    + Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương án phân chia cổ tức năm 2015;

    + Và các vấn đề khác

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.