Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08h00 ngày 02/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2015;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua Điều lệ sửa đổi.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.